Нови продукти
Промоции
Отзиви
Помощ
Вход
Магазини
Фейсбук
 
Плащане с карти
Acceptance Mark
 
Кредити
Кредитни калкулатори:
 
  МЕГАШОП.БГ » » Гаранция и Рекламация Регистрация  |  Кошница   


Гаранция и Рекламация HEADING_TITLE
 
 

Гаранция и рекламация

"МЕГАШОП.БГ" е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на индивидуалния договор за продажба.
За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

 1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
 2. отговаря на описанието;
 3. е годна за употреба, желана от потребителя, при условие, че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;
 4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител.

При получаване на пратката КЛИЕНТА трябва да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

Гаранция

Според чл. 112. От ЗЗП:

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба Клиентът има право да предяви рекламация (попълва форма за искане за рекламация), като поиска от МЕГАШОП.БГ да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай КЛИЕНТЪТ може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на КЛИЕНТА е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на МЕГАШОП.БГ, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Т.1. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от „МЕГАШОП.БГ” или производителя към КЛИЕНТА, да възстанови цената, заплатена за потребителската стока, да замени или поправи стоката или да положи други грижи за нея, без това да е свързано с разходи за КЛИЕНТА, когато потребителската стока не отговаря на условията, обявени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в рекламата, свързана с него.

Т.2. Преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност от вносителя/производителя (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката) и за цялостност на опаковката.

Т.3. Всяка стока, на която е указан срок на гаранция се изпраща на клиента с оригинална гаранционна карта,в която са упоменати:

 1. адрес и телефон на оторизираните сервизи
 2. гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители
 3. гаранционен срок на закупената стока

Т.4. За всички продукти в електронния магазин важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката. Освен гаранционната карта в много случаи се изисква касова бележка или фактура за покупката, за да бъде уважена гаранцията. Оторизираните сервизни центрове може да откажат обслужване по гаранция в случай, че потребителя не може да предостави надлежно документите (гаранционна карта или документацията към продукта) получени със закупуването на стоката. "Мегашоп.БГ" не е задължена да възстанови и не носи отговорност ако потребителя загуби гаранционните си карти, документите и окомплектовката на закупената стока.

Т.5. При повреда в рамките на гаранционния срок, за стоки с гарционна карта на "МЕГАШОП.БГ", стоката се изпраща до офиса на "МЕГАШОП.БГ", след предварително договаряне за начина на получаването й. След отстраняване на повредата - се връща на клиента за сметка на МЕГАШОП.БГ ООД. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, "Мегашоп.БГ" не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на неправилно монтиране или инсталиране на стоката, договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

Т.6. Транспортен дефект - при нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка и незабавно да се свържете с нас на офисните телефони.

Отказ от поръчка

Т.7. Клиентът има право да откаже получаването на заявената от него стока при едно от следните условия:

 1. В момента на проверка за потвърждение на заявената стока от оператор на Мегашоп.БГ
 2. доставената стока явно не съответства на заявената от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед пред куриера, в случаите когато причината не е транспортен дефект. В този случай КЛИЕНТЪТ има право:
  1. да откаже стоката по куриера и да откаже заплащането й;
  2. да задържи стоката и да предяви претенции чрез условията по рекламация описани в точка рекламация и обслужване на рекламация.
 3. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване третата страна може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава пратка и непредяви своите претенции, описани в Т.6., пред куриера клиента губи правото си на рекламация.
 4. при несъответствие между заявената и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката й пред куриера. В този случай КЛИЕНТЪТ предявява рекламация по указания ред в точка рекламация и обслужване на рекламация.
 5. КЛИЕНТЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от поръчката в срок 7 /седем/ работни дни, считано от датата на:
  1. получаване на стоката от МЕГАШОП.БГ, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 от ЗЗП - за стоки;
  2. Т.5а не се прилага по отношение на посочените в чл. 55 от ЗЗП условия:
   1. за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на КЛИЕНТА или по негова индивидуална поръчка;
   2. за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
   3. за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от КЛИЕНТА;
 6. В случай, че КЛИЕНТА се възползва от правата си по т.5:
  1. собствеността на стоката остава притежание на МЕГАШОП.БГ
  2. няма право да използва стоката, закупените продукти да са в изряден търговски вид и опаковка, както са били при получаването им.
  3. да съхранява с грижата на добър стопанин получените от МЕГАШОП.БГ стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока регламентиран в чл. 55 от ЗЗП.
  4. При неизпълнение на т.6b МЕГАШОП.БГ си запазва правото да откаже връщане на стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от КЛИЕНТА
  5. Попълва формата намираща се в „искане за рекламация”
  6. разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача
 7. Ако цената, която КЛИЕНТЪТ следва да заплати не съответства на дължимата цена. Свържете се незабавно на тел. 02/489 1337 за установяване на не съответствието.
 8. КЛИЕНТЪТ не може да оспори съответствието на получената стока, когато:
  1. е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието
  2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от КЛИЕНТА

Условия за връщане на закупена стока

Т.8. За да се възползвате от правата си по ЗЗП попълнете формата намираща се в „Искане за рекламация”. Полето „подробно описание на причините за рекламация” не се попълва, когато условието за връщане на продукт е по т.7/5

Т.9. Когато „МЕГАШОП.БГ” достави стока различна от заявената и КЛИЕНТЪТ упражни правото си на отказ, разходите по връщането на стоките са за сметка на „МЕГАШОП.БГ.

Т.10. В случай на правата по Т.7./5 и спазване на условията в Т.7./6a,b,c,d “Мегашоп.БГ” възстановява по банков път заплатената стойност на стоките в законоустановения срок на лицето, титуляр на плащането на поръчката. За титуляр на плащането МЕГАШОП.БГ приема лицето:

 1. което е направило поръчката и се е регистрирало с данните си в магазина или
 2. в случаите на банково разплащане е титуляр на банковата сметка, от която е постъпило плащане по сметка на МЕГАШОП.БГ или
 3. в случай на фирмена сметка е упълномощено да се разпорежда със сметките на фирмата.
 4. Банкови комисионни и разходи по самия превод не се възстановяват.

Т.11. МЕГАШОП.БГ може да откаже да приеме връщане на стока и възстановяване на заплатени продукти ако искането е от лице, което не е титуляр на плащането.

T.12. Адресът, на който КЛИЕНТА трябва да изпрати отказаната стока е: гр. София, ж-к. Гео Милев, бл. 106, вх. А, ет.1, ап. 2 и условията на Т.7/6f.

Т.13. Не подлежат на връщане стоки по Т.7/8a,b

Т.14. МЕГАШОП.БГ може по своя преценка да приеме обратно стока извън периода от 7 работни дни при следните условия:

 1. цялостта и функционалността на продукта е запазена, но е увредена производствената опаковка като МЕГАШОП.БГ удържа 10% от стойността на продукта, и
 2. КЛИЕНТА е попълнил надлежно искане по рекламация за продукт, и
 3. продукта/ите не са използвани и употребявани, и
 4. стоката не попада в случаите описани в Т.7./6a,b,c,d и Т.7/8a,b
 5. цялостта и функционалността на продукта е запазена, но липсва част от окомплектовката като МЕГАШОП.БГ удържа до 30% от стойността на продукта. Т.10/2,3,4 остават в сила.
 6. транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки

Т.15. Оригинално ФАБРИЧНО запечатани парфюми и козметични продукти може да бъдат върнати само във вида, в който са получени или при условията на Т.13. Луксозната опаковка на парфюмерия и козметика е неразделна част от стойността на продукта.

Т.16. Преди МЕГАШОП.БГ окончателно да приеме върната стока, проверява за изрядност съдържанието й, окомплектовката, документите към нея и дали съотвества по наименование на изпратената към клиента.

Т.17. В случай на установени липси в окомплектовката на продукта, МЕГАШОП.БГ дава срок от 24 часа до 5/работни/ дни след като уведоми клиента за несъответствието, същия да предостави пълната окомплектовка на върнатия продукт.

Т.18. При неспазване на условията по Т.17. МЕГАШОП.БГ си запазва правото да не възстанови стойността на продукта и връща отново стоката на клиента.

Т.19. При неспазване на условията по Т.16 МЕГАШОП.БГ уведомява клиента за отказа си и му предлага варианти.

Рекламация

Т.20. На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента при спазени всички условия от индивидуалния договор и ако е предявена своевременно в съотвествие със ЗЗП.

Т.21. Рекламацията се предявява писмено по указания начин в Обслужване на рекламация

T.22. При установяване на грешка в съотвествието на стоката със заявената, когато КЛИЕНТ не се възползва от правото си да развали индивидуалния договор, разходите по връщането на продукта и изпращането на верния, в съотвествие със заявката са за сметка на Мегашоп.БГ. Собствеността върху не съотвестващата стока не се прехвърля върху клиента, а остава притежание на МЕГАШОП.БГ. Клиентът е длъжен да спазва разпоредбите по Т.7/6е и сключения индивидуален договор. В срок до 5 /пет/ работни дни КЛИЕНТЪТ трябва да върне стоката за сметка на МЕГАШОП.БГ по посочена куриерска фирма, като изрично подчертае на куриера, че обслужването е по договор. Допуска се връщане на стока и в офиса на МЕГАШОП.БГ при предварителна договорка. С получаването на върнатата стока, МЕГАШОП.БГ незабавно изпраща верния продукт, в съотвествие със заявката, като поема съответните разходи.

Т.23. На рекламация не подлежат стоки, за които КЛИЕНТА е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект, както и за стоки, чието несъотвествие се дължи от материали предоставени от клиента.

Т.24. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията трябва да бъде направена още при самото получаване на стоката в присъствието на куриера. В този случай незабавно се обадете на тел. 08888235071 или откажете да приемете стоката от куриера. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.

Т.25. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че клиент приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.

Т.26. С предявяване на рекламация при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира:

 1. за възстановяване на заплатената сума, или
 2. за замяна на стоката с друга, или
 3. за отбив от цената или
 4. за безплатно извършване на ремонт в зависимост от гаранционните условия на закупения продукт.

Т.27. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

Т.28. Гаранционни продукти се обслужват в съответствие с указанията, посочени в гаранционните карти.

Обслужване на рекламации

Обслужването на рекламации става по реда описан по-долу.

T.29. Попълване на формуляр за предявяване на рекламация с описано подробно становище на причините за рекламацията.

Т.30. След получаване на формуляра Мегашоп.БГ връща отговор на клиента на посочен валиден email адрес. Мегашоп.БГ си запазва правото да не приеме констатацията на клиента ако прецени, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на клиента.

Т.31. В случай, че от получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация Мегашоп.БГ уведомява клиента за правата му по подходящ начин /телефон или валиден email/. Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка до офиса на фирмата.

Т.32. За всяка стока върната с рекламация се съставя констативен протокол и след преглед от комисия, която включва вносителя или производителя на продукта се попълва становище с приемане или отхвърляне на предявената рекламация. Срокът, за който комисията трябва да излезе със становище пред клиента е до 10 /десет/ дни след предявяване на рекламация.

Т.33. След оформянето на констативния протокол и приемането на рекламацията като основателна, Мегашоп.БГ уведомява клиента по телефон или email и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:

 1. Поправка или ремонт на стоката и привеждането й в съответствие с договора за продажбата й, или
 2. изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка
 3. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт предлага варианти за избор на друг продукт на същата стойност
 4. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт Мегашоп.БГ възстановява стойността на клиента в законоустановения срок и в съотвествие с подписания индивидуален договор от разстояние.

Т.34. При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен констативен протокол Мегашоп.БГ уведомява клиента за становището си, като изпраща копие от констативния протокол на посочения от клиента email адрес. Клиентът уведомява Мегашоп.БГ по телефон или e-mail за последващи действия относно рекламационния продукт. При заявяване за обратно получаване, продукта и констативния протокол се изпращат на клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.

Т.35. Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището на комисията клиент не потърси стоката си, Мегашоп.БГ запазва правото си да се разпорежда със стоката както намери за добре и недължи никакви суми, както по стойността на продуктите така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател.

С прочитането на тези условия и в последствие използването на електрония магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе моля не използвайте магазина.

 
Продължи
 
Кошница
НапредКошницата е празна!
 
Вход
E-Mail:
Парола:

РЕГИСТРАЦИЯ
 
Контакти
Свържете се с megashop.bgSKYPE
връзка с насПишете ни
връзка с нас 0888235071
0884018617
партньорствоПартньорство


Find us on FacebookTwitterLinkedin
 
Ваучер
 
Информация
Условия за ползване
Как да поръчам
Празнично работно време
Доставка
Видове плащане
Въпроси и отговори
VIP Клиент
Гаранция и Рекламация
Реклама в сайта
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Политика за бисквитките
Права по GDPR
За нас
Настройки за поверителност
Искане за рекламация
 
Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки
Valid HTML 4.01 Transitional
SEO Monitor - MyPagerank.Net
 
 
MyZimbio
 
Приятели:   РАПИДО куриерски услуги   *   Споткомюникейшънс   *   Детски парти център   *   Linkos

Поддържано от ..::Мегашоп.БГ::..